top of page

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Grondwerken Vrins B.V.

 

 1. Al onze bestellingen en leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op die van de klant.

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 3. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëdigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

 4. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 5. Onze vrijwaringplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

 7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.

 8. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

 9. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen einde maand.

 10. Bij niet-betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

 11. Bij niet-betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.

 12. Intresten en forfaitair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 13. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

 14. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht toepasselijk.

 15. Verwerking van persoonsgegevens: De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Grondwerken Vrins B.V. verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Grondwerken Vrins B.V. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Grondwerken Vrins B.V. persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.grondwerkenvrins.be in ons algemeen beleid hieromtrent.

bottom of page